background-img

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy serwisu www, funkcjonującego pod adresem: https://domrozwoju.edu.pl/.
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest Spółka: Domy Rozwoju Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (ul. Stefana Batorego 23/ 7, 81-365 Gdynia) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000882966, NIP: 5862364926, REGON: 38815216600000, kapitał zakładowy 5.000,00 zł.
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: dziendobry@domrozwoju.edu.pl.
 4. Operator jest Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe do obsługi zapytań i zawierania umów przez formularz rekrutacyjny.

Cel przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników:

 1. Korzystających z Serwisu, w celu / celach:
  – analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  – ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
 2. Wpisujących dane w formularzu, w celu / celach:
  – świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie m.in. odpowiedzi na zapytania oraz informacji handlowych o ofercie i dostępnych usługach na wskazany adres e-mail – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania zawartej umowy z podmiotem danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w przypadku danych podanych nieobowiązkowo;
  – analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  – ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
 3. Dokonujących zakupu usług, w celu:
  – zawarcia i realizacji umowy zawartej w wyniku wypełnienia formularza rekrutacyjnego, lub działania podejmowanego na żądanie Użytkownika, zmierzające do jej zawarcia, a także rozpatrzenia reklamacji lub odstąpienia od umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania zawartej umowy z podmiotem danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w przypadku danych podanych nieobowiązkowo;
  – realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. związanych z rachunkowością i wystawianiem faktur VAT, rozpatrzenia reklamacji czy zwrotu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  – ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
  – kontaktujących się z Administratorem, w celu obsługi i odpowiedzi na zapytania kierowane przez Użytkowników do Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania zawartej umowy z podmiotem danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w przypadku danych podanych nieobowiązkowo;
  – Administrator przetwarza również dane osobowe Użytkowników celach marketingowych tj.: wyświetlanie reklam – w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy, w tym reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika) – podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Powierzenia przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz Domu Rozwoju jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Serwisu internetowego ani umożliwić Państwu zapisów online na zajęcia oraz uiszczenie płatności za pośrednictwem mobilnej bramki płatności. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania w szczególności następującym podmiotom:
  1) świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Serwis internetowy;
  2) świadczącym na naszą rzecz inne usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Serwisu internetowego;
  3) świadczącym usługi informatyczne do  zarządzania zajęciami edukacyjnymi, takimi jak ActiveNow Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowska 1, KRS: 0000754602, NIP: 7010889131, e-mail: kontakt@activenow.io używającym do swej działalności serwisu internetowego o nazwie „ActiveNow”. Dane Użytkowników powierzane są w zakresie umożliwiającym korzystanie z systemu ActiveNow, tj. dostęp do indywidualnego konta Użytkownika, komunikację z Domem Rozwoju, zapisy online na zajęcia, pobieranie opłaty podczas zapisu na zajęcia, zgłaszanie nieobecności i odrabiania zajęć, przypomnienia o braku płatności.
  4) Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych, chyba że odbywać się to będzie na skutek korzystania z aplikacji ActiveNow, na co Administrator nie ma wpływu.

Obsługa płatności online

 1. Administratorem danych w ramach usługi płatności dostępnej  po zalogowaniu na konto Użytkownika w systemie ActiveNow jest Tpay: Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437.
 2. W celu realizacji płatności konieczne jest wyrażenie przez użytkownika zgody na udostępnienie przez Domy Rozwoju Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni danych osobowych właścicielowi Krajowy Integrator Płatności S.A.
 3. Krajowy Integrator Płatności S.A. jest niezależnym od Domu Rozwoju administratorem danych osobowych, wobec czego płatność realizowana jest w oparciu o regulamin Tpay, który Użytkownik akceptuje, składając dyspozycję płatności. 
 4. Regulamin Tpay znajduje się pod następującym adresem: https://tpay.com/user/assets/files_for_download/regulamin.pdf

Dobrowolność podania danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednocześnie jest ono niezbędne dla potrzeb komunikacji, a także zawarcia oraz prawidłowego wykonania umowy.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych oraz kontaktowych jest całkowicie dobrowolna i w żaden sposób nie wpływa na świadczenie usług. Jednakże w przypadku braku wyrażenia na nie zgody nie będzie możliwości skontaktowania się celem przedstawienia aktualnej oferty.

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania zawartych umów, a także po ich zakończeniu do czasu upływu okresów przedawnienia.
 2. W przypadku wystawienia faktury VAT dane osobowe będą przechowywane nie krócej niż przez 5 lat ze względu na wymogi podatkowe i rachunkowe.
 3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych.

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, ma prawo do:
  a. żądania informacji na temat tego, czy przechowujemy jego dane osobowe,
  b. dostępu i wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania,
  c. czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania,
  d. żądania ich przeniesienia bądź usunięcia,
  e. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub też żądania jego ograniczenia,
  f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, można wycofać ją w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na jej podstawie do czasu wycofania zgody.
 3. W dowolnym momencie można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora.
 4. W dowolnym momencie można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 5. Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, należy wysłać e-mail na adres dziendobry@domrozwoju.edu.pl

Odbiorcy danych osobowych

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym, a w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty trzecie, współpracującym z Administratorem:
  a. dostawcy zakupionych usług,
  b. dostawcy usług utrzymania i rozwoju Serwisu, dostawy usług hostingowych,
  c. dostawcy poczty elektronicznej,
  d. dostawcy programów do wysyłania wiadomości elektronicznych w imieniu Administratora,
  e. dostawcy systemów do wystawiania faktur,
  f. podmioty obsługi klienta,
  g. podmioty obsługi finansowo-księgowej,
  h. podmioty pośredniczące w płatnościach,
  i. podmioty świadczące usługi prawne dla Administratora
 3. Podmioty świadczące usługi płatności on-line na rzecz Administratora.
 4. Podmioty trzecie, o których mowa powyżej, na mocy odpowiednich umów zobowiązane są do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie w celu wskazanym przez Administratora. Podmioty te są także zobowiązane do stosownego zabezpieczenia danych osobowych i zachowania ich w tajemnicy.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Administrator przekazuje dane osobowe do państw trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy, wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione do następujących podmiotów:

 • Meta Platforms Inc. z siedzibą w Kalifornii, USA – podmiot, który odpowiada za działalność fanpage’a Administratora; Informacje o standardach prywatności: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Meta Platforms Inc oświadczyła, że wdrożyła standardowe klauzule umowne, o których możesz przeczytać tutaj: https://www.facebook.com/business/help/336550838147603.
 • Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA – podmiot, który umożliwia analizę ruchu w Serwisie; Informację o standardach prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Google oświadczyło, że wdrożyło nowe standardowe klauzule umowne, o których możesz przeczytać tutaj:
  – https://support.google.com/analytics/answer/9012600utm_source=awfe&utm_medium=email&utm_campaign=20175128
  – https://business.safety.google/adscontrollerterms/
  – https://business.safety.google/adsprocessorterms/

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu Internetowego www.domrozwoju.edu.pl.
 2. Administrator Danych wprowadził wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym.
 3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje.
Dane osobowe mogą być profilowane w celu dostosowania treści i spersonalizowania kierowanej oferty. Nie będzie mieć to żadnego negatywnego wpływu na prawa i wolności jednostki.

COOKIES

 1. Serwis internetowy, prowadzony pod adresem url: www.domrozwoju.edu.pl wykorzystuje pliki typu cookies. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies
 2. Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności krótkie pliki tekstowe, przechowywane przez przeglądarkę internetową lub bezpośrednio w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  a. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika Serwisu oraz optymalizacji korzystania z Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić witrynę Serwisu.
  b. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co bezpośrednio wpływa ulepszanie jego struktury i zawartości; jednocześnie statystyki tworzone przez Administratora nie umożliwiają identyfikacji danego Użytkownika,
  c. utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki której nie musi on na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła lub wykonywać dodatkowych czynności,
  d. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies, wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony;
  b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony;
  c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika Serwisu ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  d. pliki cookies związane z generowaniem statystyk i analiz;
 7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja danej przeglądarki internetowej.
 8. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
  – Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  – Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
  – Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  – Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
 9. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 10. Użytkownik ma prawo decydowania o dostępie plików cookies do swojego urządzenia końcowego poprzez ustawienie odpowiednich ustawień (praw) dla tych plików w oknie ustawień swojej przeglądarki internetowej.
 11. Pozostawienie przez Użytkownika niezmienionych ustawień oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu końcowym oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie plików tekstowych typu cookies na urządzeniu użytkownika.

W ramach Serwisu używane są następujące pliki cookies podmiotów trzecich jak:
a. Google Analytics dostarczany przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – w celu tworzenia i prowadzenia statystyk Serwisu.
– Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu, w celu analizowania działań i zachowań Użytkowników. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił do Serwisu. Te pliki cookies pomagają udoskonalić Serwis.
– Użytkownik może sprzeciwić się wykorzystywaniu plików cookies przez Google za pomocą strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Użytkownik może również w ramach ustawień plików cookies w Serwisie wyłączyć wykorzystywanie plików cookies Google.
– Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu będąc zalogowany do serwisu Google oraz uprzednio wyraził zgodę dla Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z kontem Użytkownika oraz wykorzystanie informacji z konta Google Użytkownika do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych, Google wykorzysta dane Użytkownika razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo dane osobowe Użytkownika z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe. Więcej informacji jest dostępnych pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
b. PIKSEL Facebooka dostarczany przez Meta Platforms, Inc, 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA – w celu realizacji kampanii reklamowych, w tym remarketingu.
– Informacje zbierane w ramach Piksela Facebooka odbywają się automatycznie i są anonimowe. Na ich podstawie Administrator nie ma możliwości identyfikacji Użytkownika. Administrator posiada jedynie informację, o działaniach jakie podjął Użytkownik w ramach Serwisu.
– Niezależnie od tego, Facebook może łączyć informacje zebrane w ramach Piksel Facebooka z innymi informacjami na temat Użytkownika zebranymi w czasie korzystania przez Użytkownika w serwisie Facebook i wykorzystywać je dla swoich własnych celów. Administrator nie ma wpływu na te działania.
– Użytkownik może zarządzać ustawieniami prywatności również z poziomu swojego konta w serwisie Facebook. Użytkownik może również w ramach ustawień plików cookies w Serwisie wyłączyć wykorzystywanie plików cookies Piksela Facebooka.
– Więcej o działaniach Meta Platforms Inc. znajdziesz w polityce prywatności: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
c. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów Administratora podlegają ich własnej polityce prywatności.

LOGI SERWERA

 1. Korzystanie z Serwisu jest związane z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które zapisywane są i przechowywane na serwerze.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta użytkownik.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami korzystającymi z Serwera i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkowników.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwerem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

KONTAKT

Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość kontaktu we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych, jak również wsparcia przy edycji ustawień, w szczególności dostosowania plików cookies do swoich preferencji albo w przypadku innych zapytań za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dziendobry@domrozwoju.edu.pl.