background-img

REGULAMIN

Regulamin korzystania z serwisu domrozwoju.edu.pl

§1  Postanowienia wstępne

 1. Regulamin (zdefiniowany poniżej) określa warunki świadczenia usług i zawierania umów drogą elektroniczną przez Spółkę: Zamojscy Sp. z o.o., ul. Janowicza 19, 10-692 Olsztyn, KRS 0000687371, NIP 7393901381, w imieniu, której działa Prezes Karol Zamojski – zwaną dalej Domem Rozwoju.
 2. W celu prawidłowego korzystania z serwisu i innych oferowanych usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
  a) posiadanie dostępu do sieci Internet;
  b) posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji;
  c) posiadanie aktywnego konta e-mail.
 3. Do dokonania Zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania procesu Zamówienia, a także do utrzymania prawidłowego działania strony www oraz celów statystycznych. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies zawarte są w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://domrozwoju.edu.pl/polityka-prywatnosci/.
 1. Dom Rozwoju w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Domem Rozwoju umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Dom Rozwoju prowadzący serwis https://domrozwoju.edu.pl/.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Serwisu.
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza rejestracyjnego i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży zajęć ze Sprzedawcą.
 8. Formularz rejestracyjny – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający zakup uczestnictwa na zajęciach, w szczególności określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.
 9. Produkt – dostępne w Serwisie zajęcia będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży usług zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3 Kontakt z Domem Rozwoju

 1. Adres: ul. Zakole 23B, 10-699 Olsztyn;
 2. Adres e-mail: dziendobry@domrozwoju.edu.pl;
 3. Numer telefonu: +48 507 950 000;
 4. Numer rachunku bankowego tytułem płatności miesięcznej za zajęcia Szkoły Rysunku i Malarstwa (Zakole): 66 1140 2004 0000 3802 7774 6643.
 5. Numer rachunku bankowego tytułem płatności miesięcznej za zajęcia Szkoły Rysunku i Malarstwa (Masztowa) / Jeszcze więcej sztuki: 66 1140 2004 0000 3802 7774 6643.
 6. Numer rachunku bankowego tytułem płatności miesięcznej za zajęcia Szkoły Ceramiki i Rękodzieła Artystycznego (Zakole): 66 1140 2004 0000 3802 7774 6643.
 7. Numer rachunku bankowego tytułem płatności miesięcznej za zajęcia Kolorowa Kuchnia: 66 1140 2004 0000 3802 7774 6643.
 8. Kontakt telefoniczny możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 19:00.

§4 Informacje ogólne

 1. Za pomocą serwisu www, funkcjonującego pod adresem: https://domrozwoju.edu.pl/ możliwy jest zakup zajęć realizowanych przez Dom Rozwoju, związanych z edukacją dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie:
  1) Szkoły Rysunku i Malarstwa (Zakole) – zajęcia dla dzieci i młodzieży;
  2) Szkoły Rysunku i Malarstwa (Zakole) – zajęcia dla dorosłych;
  3) Szkoły Rysunku i Malarstwa (Masztowa) / Jeszcze więcej sztuki – zajęcia dla zaawansowanych;
  4) Szkoły Ceramiki i Rękodzieła Artystycznego (Zakole) – zajęcia dla dzieci;
  5) Szkoły Ceramiki i Rękodzieła Artystycznego (Zakole) – zajęcia dla młodzieży i dorosłych;
  6) Kolorowej Kuchni – zajęcia dla dzieci;
 2. Składanie zamówień odbywa się zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu.
 3. Cena za udział (miejsce) w zajęciach stanowi formę miesięcznego abonamentu, o której Klient jest informowany na stronach zajęć rozwojowych w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Ceny podane w serwisie są podane w złotówkach i są cenami brutto.
 5. Organizacja Zajęć:
  1) W roku szkolnym zaplanowanych jest zrealizowanie 36 zajęć.
  2) Uczestnicy rozpoczynający edukację artystyczną w późniejszych terminach realizują odpowiednio mniejszą liczbę zajęć.
  3) Harmonogram dni zajęciowych obejmujący dni wolne od nauki szkolnej i ustawowo wolne od pracy określany jest zgodnie z danym rokiem szkolnym i zmienia się wraz z kolejnym rokiem szkolnym.
  4) Zajęcia podzielone są na poziomy zaawansowania, każdy poziom to 12 spotkań realizowanych raz w tygodniu.
  5) Każdy Uczestnik rozpoczyna edukację od poziomu I, stopniowo przechodząc na kolejne, po zrealizowaniu planowanego materiału.
  6) Po ukończeniu realizowanego poziomu, kolejny rozpoczyna się automatycznie bez konieczności podpisywania kolejnej umowy.
  7) Zajęcia nie przepadają w przypadku wcześniejszego poinformowania o braku możliwości wzięcia w nich udziału i są realizowane po uzgodnieniu, w innym terminie.
  8) O nieobecności Uczestnik zobowiązany jest powiadomić Dom Rozwoju dzień wcześniej lub najpóźniej do godziny 12:00 w dniu planowanej nieobecności (nie dotyczy zdarzeń losowych). Zgłoszenia należy dokonywać za pomocą systemu ActiveNow. W wyjątkowych sytuacjach zgłoszenia można dokonać telefonicznie, za pomocą SMS-a pod numer 507 950 000 lub Messengera.
  9) Każdy Uczestnik ma przypisane stanowisko pracy na dany dzień zajęciowy, dlatego odrabianie nieobecności wymaga ustalenia wolnego miejsca telefonicznie.
  10) Brak wcześniejszego uprzedzenia o nieobecności traktowany jest jako temat zrealizowany i nie podlega odrobieniu, a powtarzająca się w ciągu kolejnych trzech zajęciach traktowania jest jako rezygnacja z zajęć.

§5 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Wybrać zajęcia będące przedmiotem Zamówienia poprzez wypełnienie właściwego formularza rejestracyjnego obejmującego wskazanie wybranych zajęć i podanie imienia i nazwiska uczestnika i zapisującego, numeru telefonu i adresu e-mail, a następnie kliknąć przycisk “Zapisz się” bądź “Zapisz się i zapłać” lub równoważny.
 2. Po wysłaniu zgłoszenia, Klient otrzyma, na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail, zaproszenie do rejestracji konta w systemie ActiveNow, które umożliwia zarządzanie indywidualnym kontem Klienta (w tym m.in. dokonywanie płatności za pośrednictwem bramki płatniczej Tpay i zgłaszanie nieobecności). Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Domu Rozwoju, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3 ust. 1 i 2.
 3. Wnieść opłatę za pośrednictwem bramki płatniczej Tpay lub w wyjątkowych sytuacjach na konto wskazane w § 3 ust. 4, 5 lub 6.
 4. W przypadku chęci otrzymania faktury Klient musi w systemie ActiveNow podać dane umożliwiające jej wystawienie oraz zgłosić taką potrzebę wysyłając e-mail na adres: dziendobry@domrozowju.edu.pl.

§6 Sposoby płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

1) Płatność za pośrednictwem bramki płatniczej Tpay, dostępnej po zalogowaniu na konto w systemie ActiveNow;

2) Płatność za pomocą linku do Tpay zamieszczonego w mailu z informacją o zaległości w płatnościach;

3) Płatność na wskazany w § 3 ust. 4, 5 lub 6 rachunek bankowy – w wyjątkowych sytuacjach. W przypadku przelewu – w jego treści należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika zajęć oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.

 1. Płatności za pośrednictwem bramki płatniczej Tpay obsługiwane są przez operatora płatności: Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437.
 2. Usługa za pośrednictwem bramki płatniczej Tpay obejmująca usługę płatniczą jest świadczona na podstawie umowy zawartej z Domem Rozwoju.
 3. Klient zobowiązuje się do terminowego dokonywania wpłat w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca.
 4. Kwota nie podlega zmniejszeniu w przypadku nieobecności, ale gwarantuje odpracowanie zajęć w dowolnym terminie po wystąpieniu nieobecności, o ile wcześniej zostanie ona zgłoszona na zasadach określonych w § 4 ust. 5 pkt 8.
 5. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi dotyczące płatności, przewidziane w niniejszym regulaminie zostały wykonane niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w regulaminie Tpay dostępnym pod adresem: https://tpay.com/user/assets/files_for_download/regulamin.pdf lub ustawie o usługach płatniczych.
 1. Reklamację usług płatności powinien złożyć bezpośrednio do Tpay. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od następnego dnia od zaistnienia zdarzenia.
 2. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących procedury składania reklamacji należy skontaktować się z operatorem płatności Tpay. Z Tpay można skontaktować się telefonicznie pod numerem infolinii: (61) 66 82 778, w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza znajdującego się pod adresem: https://tpay.com/kontakt lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@tpay.com.

§7 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Aby zawrzeć umowę cywilno-prawną Klient musi dokonać łącznie następujące czynności:

1) wypełnić właściwy formularz rejestracyjny za pomocą zamieszczonego linku,

2) zaakceptować niniejszy regulamin dostępny pod adresem:

https://domrozwoju.edu.pl/regulamin/.

3) uiścić opłatę tytułem udziału w zakupionych zajęciach.

 1. Po dokonaniu czynności wskazanych w ust. 1 Dom Rozwoju potwierdza otrzymanie Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie otrzymania płatności i zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Domem Rozwoju.

§8 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który za pośrednictwem Serwisu zawarł umowę na odległość z Domem Rozwoju, uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni na zasadach określony w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o udział w zajęciach przez Konsumenta, zgodnie z §7 regulaminu.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Domowi Rozwoju oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Domu Rozwoju lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Domu Rozwoju – dane kontaktowe Domu Rozwoju zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Dom Rozwoju niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:

1) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

2) W przypadku odstąpienia od Umowy Dom Rozwoju zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.

3) Zwrotu płatności Dom Rozwoju dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

§9 Rozwiązanie umowy / rezygnacja z zajęć

 1. Z udziału w zajęciach można zrezygnować po pełnych trzech miesiącach, co jest równoznaczne z ukończeniem zaplanowanego poziomu zajęć.
 2. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej lub elektronicznej drogą e-mailową na dane wskazane w § 3.
 3. Kwota wpłaty nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach.
 4. Po rezygnacji z udziału w zajęciach przed upływem trzech miesięcy, możliwy jest powrót do ich kontynuacji w przypadku zwolnienia się miejsca w grupie i kontynuacji zajęć zgodnie z rozpoczętą kartą pracy.

§10 Reklamacja i gwarancja

 1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania sprzedaży za pośrednictwem serwisu należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: dziendobry@domrozwoju.edu.pl.
 2. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Klientom.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Klienta, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje czy skargi anonimowe nie będą rozpatrywane.
 4. Wszelkie reklamacje klienta rozpatrywane będą przez Dom Rozwoju w ciągu maksymalnie 14 dni.
 5. Dom Rozwoju rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Domu Rozwoju składający reklamację zostanie powiadomiony pisemnie na adres pocztowy lub drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
 6. Dom Rozwoju nie udziela gwarancji na kurs.

§11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,  Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

2) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

3) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§12 Dane osobowe w serwisie

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Zamojscy Sp. z o.o. z sziedzibą w Olsztynie.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Dane osobowe Klientów są udostępniane podmiotowi obsługującemu płatności w Serwisie oraz podmiotowi świadczącemu usługi zarządzania zajęciami edukacyjnymi.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych opisane są w Polityce Prywatności, która znajduje się na stronie Serwisu pod adresem:
  https://domrozwoju.edu.pl/polityka-prywatnosci/.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są w języku polskim.
 2. Dom Rozwoju zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie informuje z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.